เขตสคร.
 
ปี ไตรมาส
 
 
รายงานเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
ปี 2561 ทุกไตรมาส
 
 
     
ความกว้างกราฟ px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ 1
Pick Color(Current Color is #3399FF)
กราฟ 2
Pick Color(Current Color is #FF0000)
กราฟ 3
Pick Color(Current Color is #FFA500)
   
     
 
   
 

No ตัวชี้วัด ตัวตั้ง ตัวหาร อัตรา
1 อัตราการคัดกรองอาการสงสัยวัณโรคและส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยวัณโรค
โดยการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด
402
404
99.5
2 อัตราการตรวจพบวัณโรค ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่
57
402
14.18
3 อัตราการได้รับการป้องกันการป่วยวัณโรค ด้วยยาไอโซนาซิด (IPT)
3
345
.87